Jump to the content of the page
Cookie settings

Onder de volgende links kunt u uw cookie-instellingen aanpassen:

Instellingen wijzigen Reset

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. De term ""persoonlijke gegevens"" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze verklaring over gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op onze website

Wie verantwoordelijk is voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de ""verantwoordelijke voor de verwerking"")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de rubriek ""Wettelijk verplichte informatie"" op deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in ons contactformulier invult.


Onze IT-systemen leggen automatisch andere gegevens vast wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u onze website bezoekt.

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze terbeschikkingstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten hebt u wat betreft uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding moet betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen onder het adres dat vermeld staat in de rubriek ""Wettelijk verplichte informatie"" op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met de bescherming van gegevens. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen. Raadpleeg voor meer informatie de verklaring inzake gegevensbescherming onder ""Recht op beperking van de gegevensverwerking""

.

Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden

Er is een mogelijkheid dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u onze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij noemen analyseprogramma's. In de regel worden de analyses van uw browsingpatronen anoniem uitgevoerd; d.w.z. dat de browsingpatronen niet tot u herleidbaar zijn.

U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de prestaties ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over de tools en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken, kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

"

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) onderhevig kan zijn aan veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de ""controller"" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

HELMUT FISCHER GMBH
INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND MESSTECHNIK
Industriestraße 21
71069 Sindelfingen
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 70 31 / 3 03 - 0

E-mail: mail@helmut-fischer.de

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming volgens de wet

We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris voor ons bedrijf aangesteld.

Christian Schwinge
schwinge GmbH
Am Kochenhof 12
70192 Stuttgart
Duitsland
Telefoon: +497112585600
E-mail: christian.schwinge@helmut-fischer.com

Herziening van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informeel bericht via e-mail te sturen. Dit laat de rechtmatigheid van de gegevensverzameling vΓ³Γ³r uw herroeping onverlet.

Gerecht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. e of f GDPR, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gronden die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Voor het bepalen van de wettelijke basis, waarop een eventuele verwerking van gegevens is gebaseerd, kunt u deze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen. Indien u een bezwaarschrift indient, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij voor de verwerking van uw gegevens dwingende beschermingswaardige redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien het doel van de verwerking het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten is (bezwaarschrift op grond van Art. 21 Paragraaf 1 GDPR).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw betrokken persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verbonden is met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar op grond van art. 21 lid 2 GDPR).

Rechts om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van overtreding van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Rechts naar de overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, aan u of een derde partij worden overhandigd in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL en/of TLS-codering

U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van ""http://"" naar ""https://"" overschakelt en ook door het verschijnen van het slotje in de browserregel.

Als de communicatie met ons gecodeerd is, zullen derden de betalingsinformatie die u met ons deelt niet kunnen lezen.

 

Informatie over, blokkering, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek ""Wettelijk verplichte informatie""

.

Rechts om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek ""Informatie die wettelijk verplicht is"". Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, zullen we meestal enige tijd nodig hebben om deze claim te verifiΓ«ren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de uitroeiing van deze gegevens te eisen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan. 21 Sectie 1 GDPR moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt als u daarmee instemt of als u rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen opeist, uitoefent of verdedigt of als u de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen beschermt of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Weigering van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de sectie ""Informatie die vereist is volgens de wet"" om ons promotie- en informatiemateriaal toe te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toesturen van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

In sommige gevallen maken onze website en haar pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ""sessiecookies"". Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site heeft verlaten. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek aan onze website herkennen.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u elke keer dat er cookies worden geplaatst, wordt gewaarschuwd en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of om het accepteren van cookies uit te sluiten voor specifieke situaties of in het algemeen en om de automatische verwijdering van cookies te activeren wanneer u uw browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw browsingpatronen) moeten worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en haar pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de toegangscomputer
  • Het tijdstip van de serveraanvraag
  • Het IP-adres

.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u vragen aan ons stelt via ons contactformulier, worden de informatie in het contactformulier en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Vandaar dat de verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens uitsluitend plaatsvindt op basis van uw toestemming (Art. 6 Sectie 1 lit. a GDPR). U heeft het recht om de toestemming die u ons reeds gegeven heeft te allen tijde in te trekken. Het enige wat u hoeft te doen, is ons een informele kennisgeving via e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die voor uw herroeping heeft plaatsgevonden.

De informatie die u in het contactformulier heeft ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens uit te wissen, uw toestemming voor het archiveren van de gegevens te herroepen of indien het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw aanvraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, b.v.b.r.) en/of op onze rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, f. b.v.b.r.), aangezien wij een rechtmatig belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag te herroepen (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u te registreren op onze website om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De vereiste

4. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (""Google""), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De informatie die door cookies over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd, waar het wordt opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren.

IP anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, afgekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het in combinatie met Google Analytics verzonden IP-adres van uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U heeft de mogelijkheid om de registratie van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door op de volgende link te klikken. Dit zal resulteren in de plaatsing van een opt-out cookie, die de registratie van uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt:

Google Analytics deactivatie.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de verklaring van Google over gegevensbescherming raadplegen op:

https://support.google. com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contractgegevensverwerking

Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van contractgegevens met Google uitgevoerd en implementeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsagentschappen ten volle bij het gebruik van Google Analytics.
Gegevens op gebruikers- of incidentniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID's), worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor details op de volgende link:

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en toestemming te geven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van de gevraagde informatie en delen deze gegevens niet met derden.

De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde informatie vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6, lid 1, onder a) van de GDPR). U kunt de door u gegeven toestemming voor de archivering van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link ""Uitschrijven"" in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eventuele gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die u ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief bij ons archiveert, worden door ons gearchiveerd totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens gewist. Dit heeft geen invloed op de gegevens die wij voor andere doeleinden hebben gearchiveerd.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is de CleverReach GmbH & Co. KG, MΓΌhlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. CleverReach is een dienst die gebruikt kan worden om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. De gegevens die u hebt ingevoerd om u te kunnen abonneren op onze nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op servers van CleverReach in Duitsland of in Ierland.

Nieuwsbrieven die wij via CleverReach versturen stellen ons in staat om de gebruikerspatronen van onze nieuwsbriefontvangers te analyseren. In samenhang hiermee is het onder andere mogelijk hoeveel ontvangers de e-mail van de nieuwsbrief daadwerkelijk hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van een tool genaamd Conversion Tracking kunnen we ook bepalen of een actie die in de nieuwsbrief is voorgedefinieerd daadwerkelijk heeft plaatsgevonden nadat op de link is geklikt (bijv. aankoop van een product op onze website). Voor meer informatie over de gegevensanalyseservices van CleverReach-nieuwsbrieven gaat u naar:

https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR).  U kunt elke toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vΓ³Γ³r uw herroeping hebben plaatsgevonden.

Als u geen toestemming wilt geven voor een analyse door CleverReach, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Wij geven u een link om dit te doen in elk nieuwsbrief bericht. Bovendien kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief rechts op de website.

De gegevens die u bij ons archiveert ten behoeve van de nieuwsbriefabonnement worden door ons gearchiveerd totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens van onze servers en die van CleverReach verwijderd. Dit heeft geen invloed op de gegevens die wij voor andere doeleinden hebben gearchiveerd.

Voor meer informatie kunt u de gegevensbeschermingsbepalingen van CleverReach raadplegen op:

https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

uitvoering van een overeenkomst voor de verwerking van contractgegevens

We hebben een overeenkomst voor de verwerking van contractgegevens gesloten met CleverReach en voeren de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsagentschappen ten volle uit bij het gebruik van CleverReach.

6. Plug-ins and Tools

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het YouTube-platform, dat wordt beheerd door Google Ireland Limited (""Google""), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo zal bijvoorbeeld, ongeacht of u een video bekijkt, YouTube altijd een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website begint af te spelen, zal er een verbinding tot stand worden gebracht met de servers van YouTube. Hierdoor wordt de YouTube-server op de hoogte gebracht, welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw surfpatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U heeft de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over de bezoeker van onze website verkrijgen. Deze informatie zal onder andere worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra gegevensverwerkingstransacties worden uitgevoerd nadat u een YouTube-video hebt afgespeeld, die buiten onze controle vallen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op onze interesse om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren. Volgens Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, is dit een legitiem belang.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het YouTube-gegevensprivacybeleid raadplegen onder:

https://policies.google.com/privacy?hl=en.

.

Adobe-lettertypen

Om de uniforme weergave van bepaalde lettertypen te garanderen, gebruikt onze website lettertypen die Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u pagina's van onze website opent, laadt uw browser automatisch de vereiste lettertypen rechtstreeks vanaf de Adobe-site om ze correct op uw apparaat te kunnen weergeven. Als gevolg hiervan maakt uw browser verbinding met de servers van Adobe in de Verenigde Staten. Zo komt Adobe te weten dat uw IP-adres werd gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Volgens de door Adobe verstrekte informatie worden er geen cookies opgeslagen in verband met het aanbieden van de lettertypen.

Adobe is in het bezit van een certificering in overeenstemming met het EU-US Privacy Shield. Het Privacy Shield is een compacte geratificeerde overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, met als doel de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen te garanderen. Voor meer informatie kunt u deze link volgen:

https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html.

Het gebruik van Adobe-lettertypen is noodzakelijk om de uniforme presentatie van lettertypen op onze website te waarborgen. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR.


Voor meer informatie over Adobe-lettertypen, lees het beleid onder:

https://www.adobe. com/privacy/policies/adobe-fonts.html.


Adobe's Data Privacy Declaration kan worden bekeken onder:

https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

.

Google Maps

Via een API, deze website maakt gebruik van de mapping service Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (""Google""), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Om het gebruik van de Google Maps functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar het wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website gepubliceerde locaties gemakkelijk te vinden te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR.


Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u de privacyverklaring van Google raadplegen onder:

https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Custom Services

Sollicitaties

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. via e-mail, via de post door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens gebeurt met inachtneming van de geldende privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk worden behandeld.  

Bereik en doel van het verzamelen van gegevens

Als u een sollicitatie bij ons indient, zullen wij de eventueel bij ons aangesloten persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) verwerken, indien deze nodig zijn voor het nemen van een beslissing over de vestiging of een arbeidsverhouding. De wettelijke gronden voor het bovenstaande zijn Β§ 26 Nieuwe GDPR volgens de Duitse wet (Onderhandeling over een arbeidsverhouding), Art. 6 Sectie 1 lit. b GDPR (Algemene Contractonderhandelingen) en - mits u ons uw toestemming heeft gegeven - Art. 6 Sectie 1 lit. a GDPR. U kunt elke gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie leidt tot uw aanwerving, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van Β§ 26 Nieuwe GDPR en Art. 6 Sectie 1 lit. b GDPR ten behoeve van de implementatie van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Gegevensarchiveringsperiode

Als wij u geen functie kunnen aanbieden, als u een vacature weigert, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens herroept of ons vraagt uw gegevens te verwijderen, slaan wij uw overgedragen gegevens op, incl. de fysiek ingediende sollicitatiedocumenten tot maximaal 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (bewaartermijn) om ons in staat te stellen de details van de sollicitatieprocedure te volgen in geval van ongelijkheden (Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR).

JAAR HEBBEN DE OPTIE OM DEZE OPSLAG/VERZENDING VAN UW GEGEVENS TE DOEN ALS U DE WETTELIJKE BELANGRIJKHEID VAN UW BELANGRIJKSTE BELANGRIJKHEID VERBRUIKT.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens gewist, tenzij wij onderworpen zijn aan enige andere wettelijke bewaarplicht of indien er andere wettelijke redenen zijn om de gegevens te blijven bewaren. Indien het te verwachten is dat het bewaren van uw gegevens na afloop van de bewaartermijn noodzakelijk zal zijn (bijv. vanwege een dreigende of hangende rechtszaak), worden de gegevens pas gewist als de gegevens irrelevant zijn geworden. Dit laat andere wettelijke bewaartermijnen onverlet.

Onze social media-optredens

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We houden openbare profielen in sociale netwerken bij. De individuele sociale netwerken die we gebruiken zijn hieronder te vinden.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ etc. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geΓ―ntegreerde sociale media-inhoud (zoals buttons of banneradvertenties) bezoekt. Wanneer u onze social media-pagina's bezoekt, worden talrijke voor de gegevensbescherming relevante verwerkingen geactiveerd. In detail:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij de betreffende social media-portal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door het vastleggen van uw IP-adres.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de social media-portals gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunt u op interesse gebaseerde reclame binnen en buiten uw social media-aanwezigheid zien. Als u een account heeft bij het sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op elk apparaat waarop u bent ingelogd of bent ingelogd op.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen herleiden. Afhankelijk van de aanbieder kunnen er daarom extra bewerkingen worden uitgevoerd door de beheerders van de sociale-mediaportalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectieve sociale-mediaportalen.

Rechtsgrondslag

Onze sociale-mediale verschijningen moeten een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) lit. f GDPR. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geΓ―nitieerd, kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder b)). 6 (1) (a) GDPR).

Verantwoordelijkheid en handhaving van rechten

Als u een van onze sociale-mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale-mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek wordt geactiveerd. U kunt in principe uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klacht) tegenover ons en tegenover de exploitant van het betreffende sociale-mediaportal (bijv. Facebook) beschermen.

Let op: ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van het sociale-mediaportal hebben wij geen volledige invloed op de gegevensverwerking van de sociale-mediaportalen. Onze mogelijkheden worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.De gegevens die rechtstreeks bij ons worden verzameld via de social media-aanwezigheid worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag ervan vervalt, u ons vraagt om deze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag herroept. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de sociale netwerkexploitanten voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de sociale netwerkexploitanten (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Individuele sociale netwerken

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De provider is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CaliforniΓ« 94025, VS. Facebook is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.

U kunt uw reclame-instellingen onafhankelijk van elkaar aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

.

Twitter

We gebruiken de short message service Twitter. De provider is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Twitter is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.


U kunt uw Twitter privacyinstellingen aanpassen in uw gebruikersaccount.

Klik op de volgende link en log in:

https://twitter.com/personalization.


Voor details, zie het privacybeleid van Twitter:

https://twitter.com/privacy.

.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De provider is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Voor details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, zie het Privacybeleid van Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875.

.

Pinterest

We hebben een profiel bij Pinterest. De exploitant is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (""Pinterest""). Details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u vinden in het privacybeleid van Pinterest:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

.

XING

We hebben een profiel op XING. De provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Details over hun omgang met uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in de XING Privacy Policy:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

.

LinkedIn

We hebben een LinkedIn-profiel. De aanbieder is het LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. LinkedIn maakt gebruik van reclamecookies.

Als u LinkedIn-reclamecookies wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link:

https://www.linkedin. com/psettings/gast-controles/retargeting-opt-out.


Voor details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jump to the top of the page