คูลอมเมตริก

การวัดความหนาของชั้นผิวเคลือบด้วยวิธีคูลอมเมตริก ตาม DIN EN ISO 2177

เครื่อง COULOSCOPE ทำงานตามวิธีการทดสอบคูลอมเมตริก ตาม DIN EN ISO 2177 ซึ่งมีการละลายชั้นเคลือบโลหะออกจากผิววัสดุที่เป็นโลหะหรืออโลหะ โดยใช้สารอิเล็กโทรไลต์ภายใต้กระแสไฟฟ้าที่มีการควบคุม กล่าวคือ การย้อนกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (การลอก) กระแสไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการลอกจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับมวลของโลหะที่ต้องการขจัด ด้วยเวลาในการลอกและความหนาของชั้นผิวเคลือบจะสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนเมื่อควบคุมให้กระแสไฟฟ้าทดสอบและพื้นที่มีค่าคงที่

Schematic diagram of the Coulometric method.
Schematic diagram of the Coulometric method.
Schematic diagram of the Coulometric method.

สูตรต่อไปนี้ใช้สำหรับการคำนวนหาความหนาของชั้นผิวเคลือบโดยใช้กระบวนการลอกแบบคูลอมเมตริก: การลอกจะเกิดขึ้นในเซลล์ตรวจวัด ซึ่งคล้ายอ่างชุบอิเล็กโทรไลติกขนาดเล็ก พื้นที่การวัดจะถูกกำหนดด้วยปะเก็นพลาสติกที่ติดอยู่กับเซลล์วัด สารอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้จะได้รับการกำหนดสูตรสำหรับวัสดุเคลือบแบบต่างๆ โดยที่การลอกจะไม่เริ่มขึ้นจนกว่ากระแสไฟฟ้าจะไหล กระบวนการลอกจะเริ่มขึ้นโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ ปั๊มจะทำการหมุนเวียนของเหลวภายในเซลล์วัด โดยให้สารอิเล็กโทรไลต์มีการถ่ายเทในส่วนที่สัมผัสกับพื้นที่ที่ทำการลอกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการลอกที่สม่ำเสมอ ปะเก็นสำหรับเซลล์วัดจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ที่ต้องการวัด

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์